Val av kraftleveranør / Ventetariff (Leveringsplikt)

Leveringsplikt

Energilova pålegg nettselskapa å levere straum til kundar som ikkje har gyldig kraftleveringsavtale. Dette kan skje dersom kraftleverandøren din legg ned verksemda si, vert ekskludert frå den norske sluttbrukarmarknaden, eller seier deg opp som kunde.

Nettselskapa nyttar då ei straumavtale som vert kalla "Leveringsplikt" eller "Ventetariff" og gjeld fram til kunden teiknar ei ny avtale med ein kraftleverandør.

Leveringsplikt

Energilova pålegg nettselskapa å levere straum til kundar som ikkje har gyldig kraftleveringsavtale. Dette kan skje dersom kraftleverandøren din legg ned verksemda si, vert ekskludert frå den norske sluttbrukarmarknaden, eller seier deg opp som kunde.

Nettselskapa nyttar då ei straumavtale som vert kalla "Leveringsplikt" eller "Ventetariff" og gjeld fram til kunden teiknar ei ny avtale med ein kraftleverandør.

Pris på leveringsplikt dei første 8 vekene er:

Gjeldande marknadspris
+ påslag 6,25 øre/kWh  inkl mva
= Straumpris leveringsplikt

 

Etter 8 veker er prisen:

Gjeldande marknadspris
+ påslag 8,00 øre/kWh  inkl mva
= Straumpris leveringsplikt


Det løner seg ikkje å kjøpe straum frå nettselskap gjennom pliktleveranse, derfor tilrår vi å velje ein ny kraftleverandør snarast råd.

Pliktleveranseavtalene med Stryn Energi Nett er regulert av Energi Norge si standardavtale for nettleige og vilkår for tilknyting.

Standardavtale for pliktlevering

NYTTIGE SKJEMAER

KONTAKT OSS

KVIFOR KRAFT + NETT

Har du spørsmål til noko som du ikkje finn informasjon om på våre nettsider? Kontakt oss på telefon 57 87 36 00 eller post@stryn-nett.no

Stryn Energi er pålagt å levere nett i eit bestemt område. Dette er ei teneste som ikkje er konkurranseutsett. Kraftlevering er derimot eit produkt du som kunde kan velgje. NVE sine retningsliner tilseier at nett og kraft må skillast på to ulike nettsider.