Pristabell for ulike tenester

Gjeld frå 1 januar 2020 inkl m.v.a (Enkle tenester til hushaldskundar)

Tilkoplingsgebyr straum, på dagtid Kr. 2 150,-
Tilkoplingsgebyr straum utanom kontortid Kr. 3 600,-
Tilkoplingsgebyr for anlegg som vert tilkopla innan eitt år etter fråkopling Kr. 2 650,-
Kabelpåvising med kort varslingstid (2) Kr. 2 625,-

 (2) Tid for påvising blir avtala med kunden når gravemelding blir handsama. Om kunden må ha påvising innan 3 dagar, og Stryn Energi kan avgjere kor tid innanfor desse 3 dagane, er påvisinga gratis. Må vi påvise etter krav frå kunden, og det   ikkje kan tilpassast Stryn Energi sitt arbeidsprogram, blir kunden belasta med kr. 2 650,-.

Kundar med AMS målar utan kommunikasjon får eit tilleggsgebyr på kr. 2 250,- pr år.

Dei kundane som har nekta installasjon av ny smartmålar (AMS) med kommunikasjonsmodul eller har fått fritak med legeerklæring for kommunikasjonsmodulen på dei nye smartmålarane, vil få høgare nettleige i form av eit avlesingsgebyr. Årsaka til dette er at det medfører ekstra kostnader med system og arbeidsprosessar for dei få kundane dette gjeld. Vi har m.a. krav om ei årleg kontrollavlesing ute hos kunden, i tillegg til SMS avlesingane vi sender ut månadleg. Avlesingsgebyret er sett til kr. 2 250,- pr. år, men kan bli høgare. Les meir om dette på NVE sine sider her. www.nve.no/reguleringsmyndigheten/nettjenester/nettleie/nettleie-for-forbruk/gebyr-for-manuell-avlesning-av-ams-malere/

NYTTIGE SKJEMAER

KONTAKT OSS

KVIFOR KRAFT + NETT

Har du spørsmål til noko som du ikkje finn informasjon om på våre nettsider? Kontakt oss på telefon 57 87 36 00 eller post@stryn-nett.no

Stryn Energi er pålagt å levere nett i eit bestemt område. Dette er ei teneste som ikkje er konkurranseutsett. Kraftlevering er derimot eit produkt du som kunde kan velgje. NVE sine retningsliner tilseier at nett og kraft må skillast på to ulike nettsider.