Kjøp/salg eigedom

Eigar og brukar skal syta for at både el-anlegg og tilkopla elektrisk utstyr til einkvar tid er godt vedlikehalde, slik at det er trygt å bruke, og at det ikkje oppstår fare for liv eller eigedom. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg  §9. Den som til kvar tid er eigar eller brukar er altså ansvarlig for å utbetra ev. feil og manglar på el-anlegg og tilkopla utstyr.

Skal du kjøpe eller selje bustad, hytte eller næringseigedom?
Kontakt DLE og få svar på følgjande:
finnes det pålegg om feil og manglar på den elektriske installasjon i bygget?
(mange eigedomsmeklarar utførar denne kontakten mot DLE som en del av seljarprosessen )

Er det i de seinare år utført installasjonsarbeid som er ferdigmeldt og det  kan visast til samsvarserklæring på installasjonen ? (utførte arbeider etter 01.07.99)

Eigar plikter å oppbevare disse papira "til evig tid", de skal altså følgje anlegget uavhengig av om det er skjedd eigarskifte(r)

NYTTIGE SKJEMAER

KONTAKT OSS

KVIFOR KRAFT + NETT

Har du spørsmål til noko som du ikkje finn informasjon om på våre nettsider? Kontakt oss på telefon 57 87 36 00 eller post@stryn-nett.no

Stryn Energi er pålagt å levere nett i eit bestemt område. Dette er ei teneste som ikkje er konkurranseutsett. Kraftlevering er derimot eit produkt du som kunde kan velgje. NVE sine retningsliner tilseier at nett og kraft må skillast på to ulike nettsider.