Kontroll av bedrifter

Alle verksemder er pålagt å ha et eige internkontrollsystem

Kontroll av bedrifter vert utførd med utgangspunkt i den enkelte bedrift sit internkontrollsystem.

Internkontrollforskrifta sitt formål er å fremje Helse,- Miljø- og Sikkerheitsarbeidet (HMS) i alle norske verksemder.

Internkontrollsystemet skal bl.a. innehalde rutinar for å sikre etterleving av relevante forskrifts- og normkrav.

Link til oppskrift for internkontroll

 

Tilsynet forgår slik:
I brev til verksemda varslar ein om kontrollen og det vert orientert om bakgrunnen for besøket
Bedrifta sitt IK system vert gjennomgått.
For å verifisere om vedlikehaldsrutinane fungerer, utfører ein stikkprøvebasert kontroll av det elektriske anlegget.
Rapport vert utarbeidd, der evt manglar rundt IK system eller elektriske anlegg blir pålagt retta med tidsfristar.
Verksemder som ikkje føl pålegga, vert følgde opp med purringar og evt andre heimel , sanksjonsordningar, til saka er avslutta

NYTTIGE SKJEMAER

KONTAKT OSS

KVIFOR KRAFT + NETT

Har du spørsmål til noko som du ikkje finn informasjon om på våre nettsider? Kontakt oss på telefon 57 87 36 00 eller post@stryn-nett.no

Stryn Energi er pålagt å levere nett i eit bestemt område. Dette er ei teneste som ikkje er konkurranseutsett. Kraftlevering er derimot eit produkt du som kunde kan velgje. NVE sine retningsliner tilseier at nett og kraft må skillast på to ulike nettsider.